privacy

Privacy

Het bestuur van Zwembad ‘t Vlasmeer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven op deze privacy pagina.

 

Contactgegevens

Bestuur Zwembad ‘t Vlasmeer

Contactpersoon: L. Kruiter

Email: contact@zwembadvlasmeer.nl

Zwembad ‘t Vlasmeer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Geboortedatum

– Telefoonnummer

– Zwemdiploma

– E-mailadres

– IP-adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft, behoudens de gegevens die we nodig hebben voor de verkoop van de abonnementen, niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via contact@zwembadvlasmeer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel en grondslag persoonsgegevens

‘t Vlasmeer verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van het bad aan u te bieden.

Ook hebben wij uw gegevens nodig voor een correcte verwerking van uw bestelling als u die heeft geplaatst. Uw gegevens worden bijvoorbeeld afgedrukt op uw abonnement.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Zwembad ‘t Vlasmeer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we dit van rechtswege verplicht zijn.

Persoonsgegevens delen met derden

Zwembad ‘t Vlasmeer verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Denk hier bijvoorbeeld aan het afdrukken van de abonnements passen en onze samenwerking met Zwemschool Henny de Groot.

 

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, verwijderen of te corrigeren. Tevens heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan u te verstrekken

Uw verzoek tot inzage, verwijdering, correctie of verstrekking van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@zwembadvlasmeer.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar, dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@zwembadvlasmeer.nl